План јавних набавки за 2023. годину

Измена плана јавних набавки за 2023. годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Поштовани,

Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту, покренула је поступкe јавне набавке за које можете преузети потребну конкурсну документацију:

Редни број Набавка Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука Питања и обавештењa
02.2/ 2020. Набавка намирница за припремање хране
02.1/ 2020. Набавка намирница за припремање хране
02/ 2020. Набавка намирница за припремање хране
01/ 2020. Набавка и испорука електричне енергије
02-1/ 2019. Набавка намирница за припремање хране, поновљени поступак
02/ 2019. Намирнице за припремање хране
01/ 2019. Набавка и испорука електричне енергије
03/ 2018. Набавка и уградња опреме система за дојаву пожара
02-1/ 2018. Намирнице за припремање хране
02/2018. Намирнице за припремање хране
01/2018. Набавка и испорука електричне енергије
03/2017. Набавка и испорука електричне енергије
02/2017. Намирнице за припремање хране
01/2017. Набавка и испорука електричне енергије
02-1/ 2016. Намирнице за припремање хране
02-1/ 2016. Намирнице за припремање хране
02/2016. Намирнице за припремање хране
3/2016. ЗАМЕНА ПОДОВА НА СПРАТУ УСТАНОВЕ
1/2016. Набавка и испорука електричне енергије
3/2015. Замена подова у приземљу установе
2/2015. Набавка намирница за припремање хране

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Конурсна документација може се преузети просторијама Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту, као и са интернет страница:
Наручиоца - http://vrticvg.edu.rs/
Интернет страница Општине Велико Градиште - http://www.velikogradiste.org.rs/ .
Портал управе за јавне набавке - http://www.portal.ujn.gov.rs/

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11,00 часова.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца

Предшколска установа „Мајски цвет“
ул.Омладински трг бб,
12220 Велико Градиште
са назнаком „Понуда за јавну набавку добра –наведите назив набавке– НЕ ОТВАРАТИ“.

Додатна обавештења и информације техничке природе могу се добити на телефон 012/76-62-633.

Желимо Вам пуно успеха на тендеру.

Директор
Славица Јанковић