Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта

Предшколска установа "Мајски цвет" поред централне установе у којој функционише дванаест васпитних група, установа покрива и околна сеоска насеља са 12 васпитних група распоређених у подручна одељења.

Установа је основана 1980.године, под називом Дечји вртић "Мајски цвет".На почетку радила је само у Великом Градишту, у наменски саграђеном објекту. Временом се вртић просторно шири, број васпитно-образовних група расте а самим тим иброј деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем.

ПУ се данас труди да васпитно-образовним групама обезбеди што квалитетније услове за рад, опремајући групе савременим дидактичким средствима и материјалима.

Разноврсност програма и садржаја је нешто на чему се заснива наш рад, па тако поред обавезних програма установа пружа деци могућност похађања одређених посебних и специјализованих програма.

Трудимо се да поштујемо потребе наших суграђана, и управо због тога се Установа 2010.године просторно проширила и на тај начин обогатила наш програм и пружила негу најмлађима (млађем јасленом узрасту, 1-2 године). Поред тога, ове радне године, отворена је нова васпитна група у селу Дољашница и са радом је отпочела 08.09. 2014. године. Почев од 01.11.2014. године у централној установи почеће са радом још једна мешовита група јасленог узраста, због потреба родитеља.


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Програм рада Савета родитеља

На основу Статута установе и Закона о основама система васпитања и образовања, Савет родитеља у Предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште врши следеће функције:

·        Разматра успешност остваривања васпитно-образовних задатака у Установи;

·        Намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља у посебном фонду Установе;

·        Предлаже мере за унапређивање васпитно-образовног рада и услова рада у Установи;

·        Учествује у доношењу правила понашања у Установи;

·        Разматра и друга питања прописана Законом и Статутом установе.

Чланови Савета родитеља у овој години су:

РЕД.БРОЈ

ИМЕ РОДИТЕЉА

ВАСПИТНА ГРУПА

1.

ЈАСМИНА МИШИЋ

БАМБИ

2.

ЉУБИНКА СТЕВКИЋ

ЦВРЧАК

3.

НЕНАД ПАУНОВИЋ

ПИНОКИО

4.

БЕБА ВИДИЋ

ПЕТАР ПАН

5.

СЛАЂАН МИЛАНОВИЋ

ХАЈДИ

6.

ИВАНА МИЈАТОВИЋ

БУБАМАРА

7.

НАТАЛИЈА ЛАЗИЋ

НЕВЕН

8.

ХЕЛЕНА ЂУКИЋ

ПЧЕЛИЦА МАЈА

9.

ИВАНКА ГАЗИБАРИЋ

ЗВЕЗДИЦА

10.

ЈЕЛЕНА ЂОКОВИЋ

ЛЕПТИРИЋИ

11.

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ

ЗВОНЧИЦА

12.

ОД 01.11.2014. ПРОФУНКЦИОНИСАЋЕ ГРУПА, ТАДА ЋЕ СЕ ОДАБРАТИ ЧЛАН САВЕТА

ПАЛЧИЦА

13.

ИВАНА ГАЈИЋ

СИРАКОВО

14.

ДАЛИБОРКА ИЛИЋ

КУРЈАЧЕ

15.

ЈОВИЦА ЈОЦИЋ

МАЈИЛОВАЦ

16.

БИЉАНА ЛЕПИЋ

ТОПОЛОВНИК

17.

САНДРА ВЕЛИЧКОВИЋ

КИСИЉЕВО

18.

БОБАН СТАНОЈЕВИЋ

ЗАТОЊЕ

19.

СЛАЂАН СТОЈАДИНОВИЋ

ПОЖЕЖЕНО

20.

БОЈАН МАРТИНОВИЋ

ЦАРЕВАЦ

21.

ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ

ДЕСИНЕ

22.

РУЖИЦА ВАСИЋ ТАШИЋ

СРЕДЊЕВО

23.

ЈЕЛЕНА САВИЋ

МАКЦЕ

24.

САНЕЛА ЈОНИЋ

ДОЉАШНИЦА

Савет родитеља ради у седницама, седнице се одржавају по потреби.

У плану је да се у току радне 2014/15. године Савет родитеља састане најмање три пута, са следећим темама.

 СЕДНИЦЕ-време одржавања

САДРЖАЈ

ДОКАЗ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Септембар

Избор председника Савета родитеља

Усвајање Пословника о раду Савета родитеља

Разматрање извештаја о извршењу годишњег плана рада Предшколске установе „Мајски цвет“ за радну 2013/14. годину

Разматрање годишњег плана рада Предшколске установе „Мајски цвет“ за радну 2014/15. годину

Доношење одлуке  о избору понуђача за ужину за децу за 2014/15. годину

Избор понуђача за осигурање деце за 2014/15. годину

Извлачење редоследа васпитних група за маскенбал

Растимо уз плес – Предшколци на трговима – договор око реализације повременог програма

Записник са седнице Савета родитеља

Децембар

Осврт на претходни период

Сагласност на програм извођења једнодневног излета

Договор око Новогодишњих празника и избор Новогодишњих пакетића

Записник са седнице Савета родитеља

Мај

Осврт на претходни период

Избор агенције за извођење једнодневне екскурзије

Предлог Савета родитеља о висини дневнице за васпитаче

Наступајуће манифестације

Записник са седнице Савета родитеља

Програм рада Управног одбора

На основу Статута и Закона о основама система васпитања и образовања, Управни одбор вршиће функцију у складу са законским прописима, а у складу са потребама Установе.

Управни одбор:

·        Доноси Статут предшколске установе и друге опште акте као и њихове измене;

·        Доноси Годишњи програм рада установе, Предшколски програм, Развојни план и усваја Извештаје о њиховој реализацији;

·        Усваја Извештај о пословању Установе:

·        Доноси финансијски план установе;

·        Доноси тј. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

·        Расписује конкурс и бира директора Установе;

·        Одлучује о располагању и коришћењу средстава Установе, у складу са Законом;

·        Одлучује по приговору на решење директора;

·        Разматра задатке васпитања и образовања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривања васпитно-образовног рада;

·        Обавља и друге послове у складу са Статутом и Законом.


СЕДНИЦЕ-време одржавања

САДРЖАЈ

ДОКАЗ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Септембар

Усвајање извештаја о извршењу Годишњег плана рада ПУ „Масјки цвет“ Велико Градиште за радну 2013/14. годину

Извештај о раду директора

Усвајање Годишњег плана рада ПУ „Мајски цвет“ за 2014/15. годину

Измене Статута Предшколске установе (по потреби)

Захтеви родитеља за пријем деце

Записник са седнице Управног одбора

Јануар

Доношење одлуке о усвајање Финансијског плана ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2015. годину

Доношење Плана јавних набавки за 2015. годину

Усвајање извештаја Комисије о попису са стањем на дан 31.12.2014. године

Захтеви родитеља за пријем деце

Записник са седнице Управног одбора

Март

Доношење одлуке о усвајању Извештаја о финансијском пословању ПУ „Мајски цвет“ за 2014.  годину

Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана за наредну календарску годину

Доношење одлуке о усвајању извештаја о извршењу Плана набавке за 2013. Годину

Усвајање Извештаја о раду директора

Доношење одлуке о усвајању извештаја о реализацији Акционог плана (Развојни план) за 2014. Годину

Доношење одлуке о усвајању Акционог плана (Развојни план) за 2015. годину

Доношење одлуке о расписивању конкурса за пријем деце за радну 2015/16. годину

Доношење одлуке о формирању Комисије за пријем деце за радну 2015/16. годину

Захтеви родитеља за пријем деце

Записник са седнице Управног одбора

Јун

Доношење одлуке о усвајању извештаја Комисије за пријем деце

Усвајање извештаја са једнодневног излета до Београда

Информација о годишњим одморима

Захтеви родитеља за пријем деце

Записник са седнице Управног одбора

Ванредне седнице Управног одбора ће се организовати према потреби.

Управни одбор наше Установе чине следећи чланови:

Светлана Јевтић-  представник запослених - председник

Марија Мартиновић-  представник запослених

Мартина Париповић -  представник запослених

Оливер Стојановић -  представник родитеља

Александар Миловановић -  представник родитеља

Хелена Ђукић- представник родитеља

Елизабета Јовановић - представник локалне заједнице

Ивана Младеновић - представник локалне заједнице

Даница Живановић -  представник локалне заједнице

Директор

Директор установе руководи радом установе.

За директора установе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.

За директора установе може да буде изабран и васпитач који има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за директора и најмање десет година радног стажа у области образовања и васпитања.

Директора установе бира управни одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу васпитно-образовног већа, на начин и по поступку прописаним статутом.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

o        планира и организује остваривање програма образовања и васпитања;

o        стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;

o        стара се о остваривању развојног плана установе.

Директор наше Установе је Славица Јанковић.

 

Стручни органи

Стручни органи Установе су: васпитно-образовно веће и стручни активи, у складу са статутом.

Васпитно-образовно веће предшколске установе чине васпитачи и стручни сарадници. Васпитно-образовно веће и стручни активи имају представникекоји чине педагошки колегијум, коме председава директор предшколске установе.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове о одређеним питањима из делокруга рада директора, а у складу са овим Законом и статутом установе.

Стручни органи:

o        старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;

o        прате остваривање програма образовања и васпитања;

o        старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника;

o        прате и утврђују резултате рада деце и ученика;

o        предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Секретар

Секретар предшколске установе обавља управне, нормативно-правне и друге послове у дечјем вртићу.

Послове секретара у нашој Установи обавља дипломирани правник – Милан Митић.

Стручни сарадници  

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања стручни сарадницидоприносеостваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, ускладу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
 

Стручну службу наше Установе чине:

1.               Милена Митић - педагог

2.               Јелена Блажевић – логопед

3.               Марија Стојановић - психолог

Кадар Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Редни број

Врста рад. задатака

Број

радника

1.

Руковођење- директор

1

2.

Стручни сарадник-педагог

1

3.

Стручни сарадник-логопед

1

4.

Стручни сарадник- психолог

0,5

5.

Секретар

1

6.

Васпитачи и мед.сестре

35

7.

Припремање хране

2

8.

Сервирање хране

1

9.

Административно-правни и финансијски послови

2

10.

Одржавање хигијене и вешер- магационер

5

11.

Технички послови и набавке

2

12.

Виши санитарни техничар

1

УКУПНО:

52,5