РАНГ ЛИСТЕ уписане деце за радну 2023/2024 годину

ГРУПЕ ДЕЦЕ ЦЕНРТАЛНЕ УСТАНОВЕ ВГ

ТЕРЕНСКЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 492 од 10.03.2022. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2023/2024 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2023. године до 30.04.2023. године.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2023. године.
Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2022/23 години сматрају се уписаном децом ( не уписују се поново ).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима:
 1. деце жртве насиља у породици
 2. деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља
 4. деца из социјално нестимулативних средина
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди
 9. деца предложена од стране центра за социјални рад,
 10. деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:
 1. деца запослених родитеља и редовних студената - 50 бодова;
 2. деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис - 20 бодова;
 3. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен - 20 бодова;
 4. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 10 бодова;
Максималан број бодова је 60 бодова.
У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:
 1. према дужини чекања за пријем у Установу;
 2. према већем броју деце у породици;
 3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
 4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
 5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на телефонe 062/8010034 и 062/8088760.

Број упражњених места по васпитним групама
упис деце за радну 2023/24. годину

Узраст Број упражњених места
Јаслени узраст 6 месеци до 1 године 7
Јаслени узраст 1-3 године 29
Млађи предшколски узраст 3 – 4 године /
Предшколски узраст 4-5 2
Предшколски узраст 5-6 2
Припремни предшколски програм 23
Мешовити узраст - Цветић 2
Пожежено 3,5 до поласка у школу 16
Царевац 3,5 до поласка у школу 11
Десине 3,5 до поласка у школу 7
Мајиловац 3,5 до поласка у школу 5
Тополовник 3,5 до поласка у школу 16
Сираково 3,5 до поласка у школу 13
Курјаче 3,5 до поласка у школу 9
Кисиљево 3,5 до поласка у школу 14
Затоње 3,5 до поласка у школу 17
Макце 3,5 до поласка у школу 8