У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 339 од 27.02.2019. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.
Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети овде.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старитељ, обавезан је да достави потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације. Извод из матичне књиге рођених прибавља установа по службеној дужности.
Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:
  • 1. деца запослених родитеља и редовних студената - 50 бодова;
  • 2. деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис - 20 бодова;
  • 3. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен - 20 бодова;
  • 4. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 10 бодова;
  • 5. према тренутку подношења документације.

  • Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.
    Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ, односно старатељ није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу.
    Деца на обавезном предшколском програму уз захтев прилажу извод из матичне књиге рођених (који прибавља установа) и лекарско уверење.