У складу са Правилником о упису деце у П.У. „Мајски цвет“ и одлуком Управног одбора од 28.02.2017.године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2017/2018 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2017.године до 30.04.2017.године.
Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети овде.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старитељ, обавезан је да достави извод из матичне књиге рођених и потврду о здравственом стању детета.
Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, орган управљања (комисија) сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
Ради сачињавања ранг листе потребни су следећи документи:
  • 1. Писмени доказ о запослености родитеља. Ако су оба родитеља у радном односу за сваког родитеља доставља се појединачни доказ који издаје послодавац.
  • 2. Писмени доказ о дефицијентности (непотпуности) породице: умрлица за другог родитља или решење Центра за социјални рад или пресуда о разводу
  • 3. Да је дете похађало Вртић доказује се задњом признаницом о плаћеној партиципацији.
  • Статус 3. детета родитељ (старатељ) доказује изводима из матичне књиге рођених за свако дете и овереном изјавом о саставу породичног домаћинства.
    Деца на обавезном предшколском програму се уписују само на основу извода из матичне књиге рођених и лекарског уверења.