РАНГ ЛИСТЕ уписане деце за радну 2024/2025 годину

БАМБИ
БУБАМАРА
ЦАРЕВАЦ
ЦВЕТИЋ
ЦВРЧАКЧАРОЛИЈА
ДЕСИНЕ
ХАЈДИ
КИСИЉЕВО
ЛЕПТИРИЋИНЕВЕН
ПАХУЉИЦА
ПАЛЧИЦА
П. МАЈА
П. ПАНЗАТОЊЕ
ЗВОНЧИЦА
ЗВЕЗДИЦА
ПНОКИО
КУРЈАЧЕМАЈИЛОВАЦ
МАКЦЕ
ПОЖЕЖЕНО
СИРАКОВО
ТОПОЛОВНИК


Број упражњених места по васпитним групама за упис деце за радну 2024/25. годину

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 279 од 07.03.2024. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2024/2025 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2024. године до 30.04.2024. године.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2024. године.
Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2023/24 години сматрају се уписаном децом ( не уписују се поново ).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима:
 1. деце жртве насиља у породици
 2. деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља
 4. деца из социјално нестимулативних средина
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди
 9. деца предложена од стране центра за социјални рад,
 10. деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:
 1. деца запослених родитеља и редовних студената - 50 бодова;
 2. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен - 20 бодова;
 3. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 10 бодова;
Максималан број бодова је 60 бодова.
У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:
 1. према дужини чекања за пријем у Установу;
 2. према већем броју деце у породици;
 3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
 4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
 5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на телефонe 062/8010034 и 062/8088760.

Број упражњених места по васпитним групама
упис деце за радну 2024/25. годину

Узраст Број упражњених места
Јаслени узраст 6 месеци до 1 године 7
Јаслени узраст 1-3 године 19
Млађи предшколски узраст 3 – 4 године /
Предшколски узраст 4-5 3
Предшколски узраст 5-6 1
Припремни предшколски програм 1
Мешовити узраст - Пинокио 14
Пожежено 3,5 до поласка у школу 17
Царевац 3,5 до поласка у школу 11
Десине 3,5 до поласка у школу 13
Мајиловац 3,5 до поласка у школу 5
Тополовник 3,5 до поласка у школу 14
Сираково 3,5 до поласка у школу 14
Курјаче 3,5 до поласка у школу 10
Кисиљево 3,5 до поласка у школу 16
Затоње 3,5 до поласка у школу 15
Макце 3,5 до поласка у школу 12
УКУПНО 172